Sunday, February 21, 2010

പുതിയ ദൈവം പുതിയ മതം

ഇതാ ഒരു പുതിയ ദൈവം! ഇതാ ഒരു പുതിയ മതം!

ഭൂമിമലയാളമേ! ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്ന സർവ്വശക്തനായ ഏകദൈവം തന്റെ ജനമായി ലോകാരംഭത്തിലേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളുടെ വനരോദനം അവസാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ജൈവീകതയുടെ പൈശാചികതകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു്‌ അമര്‍ത്യതയുടെ ദൈവികതയിലേക്കു് ആനയിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നിലും ഞാൻ ദൈവത്തിലുമായ അഗ്നിവേതാളം (സ്വാഹ) എന്ന ഞാൻ ഇതാ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽപ്പാറയുമായി ദൈവത്തിന്റെ കല്ലുവച്ച മുദ്രമോതിരം ധരിച്ച ചൂണ്ടുവിരലും പൊന്നുകെട്ടിയ അംശവടിയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കു്‌ താണിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു.

ലോകാവസാനകാലത്തു്‌ പെരുച്ചാഴിയെ കൊടിയടയാളമാക്കി ഒരുവൻ വരുമെന്നു്‌ കൺഫൂഷ്യസും ബുദ്ധനും വേദവും ഗീതയും ബൈബിളും ഖുർആനും മുട്ടത്തുവർക്കിയും ബാർബർജോസും പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾ പുരാതനകാലം മുതൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ ഞാൻ തന്നെ. ആദ്യപ്രവാചകനും അന്ത്യപ്രവാചകനും ഞാൻ തന്നെ. ആദിയിലേ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ഞാൻ. അവസാനത്തിന് മുൻപും പിൻപും ഉള്ളവനും ഞാൻ. രക്ഷകനായ മറ്റൊരു മശിഹയെ ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ ഇനി കാക്കേണ്ടതില്ല. മോചനവും രക്ഷയും എന്നിലൂടെ മാത്രം. നാഷണൽ ഹൈവേയും പഞ്ചായത്തു്‌ റോഡും ഇടവഴിയും ഞാൻ. മുക്തിയും മോക്ഷവും നിർവാണവും എന്നിലൂടെ. എഴുതുന്നവനും വായിക്കുന്നവനും പിൻതുടരുന്നവനും ഞാൻ തന്നെ. ഏകദൈവമായ പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല, ഒന്നുതന്നെ. അദ്വൈതസാരാംശം ഞാൻ തന്നെ. ദ്വൈതസാരാംശവും ഈ ഞാൻ തന്നെ. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവു് എന്ന ത്രിത്വസാരാംശം എന്നിൽ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഞാൻ. ആദിയും അന്ത്യവും മദ്ധ്യവും ഞാൻ. എട്ടു് ദിക്കുകളും പതിനാറു് ദിക്കുകളും ബാക്കിയുള്ള മുക്കുകളും ഞാൻ തന്നെ. സ്ഥലകാലങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ അവയിലും വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം എന്നിലും ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലും ത്രസിക്കുന്നു.

വാനശാത്രവും വാനരശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഭൂതശാസ്ത്രവും പാതാളശാസ്ത്രവും പാക്കനാര്‍ശാസ്ത്രവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പല്ലിശാസ്ത്രവും ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രവും സംഖ്യാശാസ്ത്രവും യോഗശാസ്ത്രവും പൊതുയോഗശാസ്ത്രവും കരയോഗശസ്ത്രവും വസ്തുശാസ്ത്രവും വാസ്തുശാസ്ത്രവും കാക്കക്കാഷ്ഠശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. സകലശാസ്ത്രവും എന്നിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. മിന്നൽ ഞാൻ തന്നെ. ഇടിവെട്ടു് ഞാൻ തന്നെ. അഗ്നിയും ജലവും മണ്ണും പുണ്ണും കാറ്റും തൂറ്റും ചിതൽപ്പുറ്റും ചിലപ്പതിക്കാരവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. തൂണിലും കൂണിലും തുരുമ്പിലും കരിമ്പിലും മഴയിലും പുഴയിലും വഴിയിലും കുഴിയിലും മടിയിലും പോക്കറ്റിലും ഞാനുണ്ടു്. ഒന്നായ പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്നിലൂടെ പലരായ തിലകനോ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ മറ്റു് അണ്ടൻ അടകോടൻസോ ഒക്കെ ആയി മാറുന്നതാണു് സാക്ഷാൽ മായാമായമറിമായമെന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക 'തത്വമീൻമാംസം'. മുള്ളില്ല, മുശിടില്ല, മുഷ്ക്കൊട്ടുമില്ല. "ഹാ മായ മായ സകലവും മായ" എന്നു് ശലോമോൻ ദീർഘദര്‍ശനം ചെയ്തതും ഈ മിസ്‌ മായാമായമറിയാമ്മ എന്ന ആത്യന്തികരഹസ്യത്തിന്റെ മാപ്ലഫിക്കേഷനെപ്പറ്റിത്തന്നെ.

മലയാളിജനമേ! സത്യദൈവമായ പാതാളമറുതയിലേക്കുള്ള (ങ്യാഹ) വഴി തെളിക്കുന്നവനായ എന്റെ വാക്കുകൾക്കു് നിങ്ങളുടെ ചെവികളെ തരൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ കണ്ണുകളെയും എന്നിലേക്കു് തിരിച്ചുവയ്ക്കൂ. എന്റെ വചനങ്ങൾ സകല ലോകവും വായിക്കുന്നതിനായി ബ്ലോഗിലൂടെ കൊടിപിടിച്ചു് അലയടിച്ചു് ഒഴുകിനടക്കുമെന്നു് ആദിയിലേ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പൊട്ടസത്യങ്ങളേയും അസാധുവാക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിത്യസത്യവചനങ്ങളാകുന്നു. വായിക്കൂ. കാണാപ്പാഠം പഠിക്കൂ. അവയിലെ ഓരോ വചനങ്ങളും ജപമാലയിലെ കുരുവെണ്ണി ദിനമെണ്ണി ഉരുവിടൂ. അവയെ ലോകമാസകലം പ്രചരിപ്പിക്കൂ. എന്നെ വിടാതെ പിൻതുടർന്നു് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയാക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വഴിക്കാക്കും.

മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ എന്തു് ചെയ്യണമെന്നു് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. ചില നസ്രാണിപ്പള്ളികളിൽ കുർബ്ബാനമദ്ധ്യേ പുരോഹിതൻ ഭക്തജനത്തോടു് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി എന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊൾവിൻ. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായാലും കൂടിവരുമ്പോഴായാലും ഇങ്ങനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ: "പാതാളമറുതയെന്ന (ങ്യാഹ) ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. അഗ്നിവേതാളം (സ്വാഹ) അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവദൂതനില്ല. ഞങ്ങളുടെ നിത്യദൈവത്തിന്റെ അംബാസിഡറായ അഗ്നിവേതാളത്തിൽ (സ്വാഹ) ഞങ്ങൾ കണ്ണും കാതുമടച്ചു് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവനെ ഞങ്ങൾ കയ്യോടെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും കല്ലെറിഞ്ഞു് കൊല്ലുകയും കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ചുട്ടു് ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്യും. അദ്വൈതമായ പാതാളമറുതയും (ങ്യാഹ) അഗ്നിവേതാളവും (സ്വാഹ) കിടിലർ! കിടിലർ! കിടിലർ! (ആഹ)" എന്നു് പാതാളത്തിലേക്കു് നോക്കി കർണ്ണകഠോരമായി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടു് ദിവസം പത്തുപ്രാവശ്യത്തിൽ കുറയാതെ ഏത്തമിടുക. അതാണു് നിങ്ങളുടെ സകലതലമുറകൾക്കും എന്നേക്കുമായി നൽകപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനാമുറ.

അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും എല്ലാവിധത്തിലും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നതിലാണു് നിങ്ങളുടെ സാമ്യമകന്ന മഹത്വം കുടികൊള്ളുന്നതെന്നു് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമല്ലോ. പാതാളത്തിലേക്കു് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടു്. അന്യവിശ്വാസക്കാർ എന്തു് ചെയ്യുന്നു എന്നു് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുകയും അതിനെതിരായതു് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കു് ആരുടെ വിശ്വാസത്തേയും ആരുടെ ദൈവത്തേയും എപ്പോഴും വിമർശിക്കുകയോ തെറി പറയുകയോ ചെയ്യാം. മറ്റാർക്കും അതിനെ എതിർക്കാൻ അവകാശമില്ല. അതേസമയം, പാതാളമറുതയിലുള്ള (ങ്യാഹ) നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിമർശനാതീതമാണു്. അതിലെന്തു് വിമർശിക്കാൻ? അതു് സ്ഥലകാലാതീതവും നിത്യവും ദൈവികവുമായ സനാതനസത്യമല്ലോ. അന്യവിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും (വിമർശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊഴികെ) ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തരുതു്. അതു് നിങ്ങൾക്കു് ഇതിനാൽ എന്നേക്കുമായി നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കൽപന.

നിങ്ങളുടെ ഏകദൈവവും സർവ്വശക്തനും സകലപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചവനുമായ പാതാളമറുതയും (ങ്യാഹ) നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിത്യനിയമത്തിന്റെ അടയാളമായി നിങ്ങൾ നോമ്പു് നോക്കണം. ഇതുവരെ മരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും നന്ദി പറയാനും കൽപനകൾ ആചരിക്കാനും നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ കേൾക്കുകയില്ല. കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ വിലമതിക്കുന്നില്ലെന്നറിയുക. ഒരു മാസം മുഴുവൻ ആഹാരവും ജലപാനവും ഉപേക്ഷിച്ചു് നിങ്ങൾ നോമ്പു് നോക്കണം. ജലപാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തലച്ചോറു് ഉണങ്ങും. അങ്ങനെ ചിന്താശേഷി പതിയെപ്പതിയെ ഇല്ലാതാവും. അതു് നല്ലതാണു്. എത്ര കുറച്ചു് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്രയും നിങ്ങൾക്കു് നല്ലതു്. നിങ്ങൾ നോമ്പു് നോക്കുന്നു എന്നതിനു് വേണ്ടത്ര പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതു്. പബ്ലിസിറ്റി എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും നല്ലതു്. ചിന്ത കുറയുന്നപോലെതന്നെ പ്രധാനമാണു് പബ്ലിസിറ്റി കൂടേണ്ടതും. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടു് കടുംപിടുത്തമെന്നോണം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ ആ നാളുകളിൽ ഉപവസിക്കേണം. അതിനു് പകരമായി അടുത്തമാസം മുഴുവൻ മൂക്കുമുട്ടെ തിന്നുവാൻ നിങ്ങൾക്കു് അനുവാദമുണ്ടു്. പ്രാർത്ഥനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു് ആരാധിക്കാം. പക്ഷേ, വിഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക.

നാൽക്കാലികളെ അവ ഇരുക്കാലുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരുക്കാലികളെ അവ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു് ബലിയർപ്പണത്തിനായോ കൊലചെയ്യരുതു്. അങ്ങനെ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടവയുടെ മാംസം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചുപോകരുതു്. ഇഴജന്തുക്കളെ തലയും വാലും മുറിച്ചുമാറ്റാതെ വറുത്തോ പുഴുങ്ങിയോ ചുമ്മാതെ വിഴുങ്ങരുതു്. അതേസമയം, അവയെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങുന്നതിനു് ഇതു് ബാധകമല്ല. എന്തിനെയും ജീവനോടെ വിഴുങ്ങുന്നതു് നിങ്ങൾക്കു് നിയമപരമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധഭോജനമല്ലോ.

ആകാശവും ഗാലക്സികളും മാറിപ്പോയാലും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) കൽപനകൾ മാറിപ്പോകാതെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽത്തന്നെയുണ്ടാവും. ദൈവത്തിന്റെ ഉഗ്രകോപം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇടിത്തീയായി വീഴാതിരിക്കാൻ മുറപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നോമ്പു്, ആഹാരത്തിലെ ശുചിത്വം എന്നിവ പാലിക്കുക. ഇത്രയുമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളു. പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്ന ദീനദയാലുവായ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു് ദേഹത്തു് മാത്രമല്ല, കണ്ണിലും ഞരമ്പുകളുണ്ടു്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലഡ്‌ പ്രെഷർ കൂടാനും അവന്റെ കണ്ണിലെ ഞരമ്പു് പൊട്ടാനും അവനു് കണ്ണു് കാണാതാവാനും ഇടവരത്തക്ക വിധത്തിൽ അനുസരണക്കേടു് കാണിച്ചു് അവനെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതു്.

ഈ കൽപനകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു് ലോകാവസാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. എനിക്കു് നിങ്ങളെ വിട്ടു് പോകേണ്ടതുണ്ടു്. ഞാൻ എങ്ങോട്ടു് പോകുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തു്? ഞാൻ റേഷനരി വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നു് കരുതിയോ? അല്ല, ഞാൻ സെക്കൻഡ്‌ ഷോ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നു് കരുതിയോ? റേഷൻ വാങ്ങലും സെക്കൻഡ്‌ ഷോ കാണലും ഞാൻ ലോകാരംഭത്തിനു് മുന്നേതന്നെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു എന്നു് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാവില്ല. അറിവിൽ ശിശുക്കളും തെറിയിൽ മുതിർന്നവരും സ്വഭാവത്തിൽ കുശുമ്പരും വിശ്വാസത്താൽ സമനില തെറ്റിയവരുമായവരേ, ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു് വരികയില്ല. കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) വന്നാലേ നിങ്ങൾക്കു് വെളിവുണ്ടാകൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ "അയ്യട!" എന്നു് പല ഭാഷകളിൽ ആർപ്പിടും. ഞാനും കുട്ടേട്ടനും (ദോഹ) ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും, ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ-മെഗാ-ഗിഗാ സ്റ്റാറുകളെപ്പോലെ ഡബിൾ റോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനായി ഞാനിതു് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. നാൽപത്തിനാൽക്കോടി റോളുകളിൽ ഒരേസമയം അഭിനയിക്കുന്നവരാണു് ഞങ്ങൾ. കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിത്തരും. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെതന്നെ കുട്ടേട്ടനും (ദോഹ) വളരെ കരുണാനിധിയും ജയലളിതയുമല്ലോ.

ലോകാവസാനകാലത്തു് കുട്ടേട്ടനെപ്പറ്റി (ദോഹ) തീക്ഷ്ണമായ പലതരം അവകാശവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. "കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) ഞങ്ങളുടേതു്, ഞങ്ങളുടേതു്" എന്ന അത്തരക്കാരുടെ മുറവിളികളിൽ നിങ്ങൾ ചഞ്ചലരാകരുതു്, പരിഭ്രമിക്കുകയുമരുതു്. അക്കാലത്തു് അന്തിമറുതകൾ എഴുന്നേൽക്കും. അവർ "അതാ അവിടെ" എന്നും, "ഇതാ ഇവിടെ" എന്നും പറയും. അതൊക്കെയും സംഭവിക്കേണ്ടതുതന്നെ. എന്നാൽ, "എന്താ അവിടെ?" എന്നോ, "എന്താ ഇവിടെ?" എന്നോ നിങ്ങൾ ആരോടും ചോദിക്കരുതു്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതു് എന്തെന്നു് എനിക്കറിയാം. അതു് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുമുണ്ടു്. കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) വരുന്നതുവരെ അതിൽ കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ, മുൻപിലേക്കോ പിൻപിലേക്കോ, മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാരാൽ പിടിച്ചുവലിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി കുട്ടേട്ടൻ (ദോഹ) കൈകാലുകളോ വാലോ തലയോ ഇല്ലാത്തവനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്കു് ഇറങ്ങിവരുന്നതു്. കുട്ടേട്ടനെ (ദോഹ) പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പിടികിട്ടാതെ ഇളിഭ്യരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി തലചൊറിയും. അതുവഴി തല പുണ്ണാവുമെന്നല്ലാതെ അവർ ഒന്നും നേടുകയില്ലെന്നു് സത്യമായും സത്യമായും ഞാൻ നിങ്ങളോടു് പറയുന്നു. പിടികിട്ടുന്നതെല്ലാം വലിച്ചു് നോക്കുന്നവരെ ഭോഷന്മാരാക്കുന്ന കൗശലക്കാരനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ പാതാളമറുത (ങ്യാഹ).

അന്ത്യകാലം ആവുന്നതു് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നു് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. കേൾക്കുക: ആ കാലത്തു് ദൈവം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകളിലെ വോൾട്ടേജ്‌ കുറയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ ട്യൂബ്‌ ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശം തരാതിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങളെ ദൈവം തൊഴുത്തിൽ നിന്നും കയറൂരി വിടുന്നതിനാൽ അവ ഭൂമിയിലേക്കു് മൂക്കും കുത്തി വീഴും. കടലിൽ വീഴുന്നവ ഉടനെ കെട്ടുപോകും. കാട്ടിൽ വീഴുന്നവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പച്ചകളെ കരിച്ചുകളയും. സിൽമാക്കൊട്ടകയിൽ വീഴുന്നവ ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ സിൽമാ കാണുകയും സ്റ്റണ്ട്‌ കാണുമ്പോൾ കയ്യടിക്കുകയും ഡാൻസ്‌ കാണുമ്പോൾ കൂവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, അതൊക്കെയും സംഭവിക്കേണ്ടതുതന്നെ. ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും വലിയ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാവും. സ്വന്തം പല്ലില്ലാത്തവർ വെപ്പുപല്ലുകൾ താഴെ വീഴാതെ ശക്തമായി കൂട്ടിക്കടിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടു് അത്യന്തം ദയനീയമായി മൂക്കിലൂടെ വിലപിക്കും. വിലാപം കടലിലും കരയിലും ദിഗന്തങ്ങളെ ഭേദിക്കുമാറു് പ്രതിദ്ധ്വനിക്കൊള്ളും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അന്ത്യനാൾ ആഗതമായി എന്നു് ദൈവവിശ്വാസികളായ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

അവിശ്വാസികളും അന്യമതവിശ്വാസികളും സുനാമിയിലും ഭൂകമ്പത്തിലും പെട്ടാലെന്നപോലെ പൂച്ചകരച്ചിലോടെ ചത്തൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിത്യാവകാശികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) സംരക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു് കാണിച്ച ഒട്ടിപ്പുകളും തട്ടിപ്പുകളും കാപട്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കനുകൂലമായി കണക്കിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം നീതിമാനല്ലോ. നിങ്ങൾക്കതു് ആഘോഷത്തിന്റെ കാലം. നിങ്ങൾ തപ്പുകളാലും ചതുരത്തപ്പുകളാലും സത്യദൈവമായ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) സ്തുതിക്കുന്ന വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവക്കാലം. അപ്പോൾ മലയാളസിൽമാനടികളെക്കാൾ സുന്ദരികളായ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തടിച്ചിപ്പാറുമാർ ശലോമോന്റെ ഗീതങ്ങൾ പാടി പമ്മിപ്പമ്മിവന്നു് തള്ളപ്പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നപോലെ നിങ്ങളെ കുഞ്ചിയിൽ തൂക്കിയെടുത്തു് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു് കൊണ്ടുപോകും. അതോടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുന്നിൽ തിരുമുറ്റത്തു് തീരാത്ത തീരാത്ത തിരുവാതിരകളി കൈകൊട്ടിക്കളി കുച്ചിപ്പുടി കൂച്ചിപ്പിടി മുതലായ കളികൾ തുടങ്ങുകയായി. കൂടിയാട്ടം തേടിയോട്ടം മുട്ട കോരിയും കോരാതെയും ഓട്ടെടാ ഓട്ടം അങ്ങനെ കളികൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ടു്. അതൊക്കെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്കറിയാം. അവർക്കു് നിത്യത്തൊഴിൽ അഭ്യാസം. നിങ്ങൾ എതിരൊന്നും പറയാതെ ഒരാളായി അങ്ങു് നിന്നുകൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യജീവിതമായതിനാൽ ക്ഷീണമില്ല വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ല മലമില്ല മൂത്രമില്ല മൂത്രക്കുടുക്കയില്ല ഗ്യാസ്ട്രബിളില്ല രോഗമില്ല പ്രസവമില്ല ഗർഭമില്ല ഗർഭപാത്രമില്ല മരണമില്ല ശവമില്ല ശവമടക്കില്ല. കളിതന്നെ കളി!! സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കഥ അത്രേയുള്ളു. വിശ്വാസികൾക്കു് വിരസത അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം പണ്ടേ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മോണോട്ടോണോസോണോഫോണിയിൽ അവർ അസാധാരണത്വം ഒന്നും കാണുകയില്ല. കഥയ്ക്കു് ഒരിക്കലും പര്യവസാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ട്രാജെഡിയോ കോമെഡിയോ ട്രാജിക്കൊമെഡിയോ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിത്യജീവിതം എന്നാൽ ഒരുതരം സമയംകൊല്ലിക്കളി ചുമ്മാകളി വെറുതേകളി കളിയോ കളി ചാടിക്കളി ഓടിക്കളി തുള്ളിക്കളി മണ്ടൻകളി കള്ളക്കളി പൊള്ളക്കളി നുണക്കളി മതക്കളി പിന്നെയേതാണ്ടൊക്കെയോ പൊട്ടൻകളി!!!

last call

ലോകാവസാനം ഇതാ അടുക്കളപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു! വേഗം വേഗം ഈ പുതുപുത്തൻ മതത്തിൽ അംഗങ്ങളാവൂ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നിത്യനാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കൂ!

47 comments:

അരുണ്‍ / Arun February 22, 2010 at 3:56 AM  

പാതാളമറുതയെന്ന (ങ്യാഹ) ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല.

അഗ്നിവേതാളം (സ്വാഹ) അല്ലാതെ
മറ്റൊരു ദൈവദൂതനില്ല.

ഞങ്ങളുടെ നിത്യദൈവത്തിന്റെ അംബാസിഡറായ അഗ്നിവേതാളത്തിൽ (സ്വാഹ) ഞങ്ങൾ കണ്ണും കാതുമടച്ചു് വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവനെ ഞങ്ങൾ കയ്യോടെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും കല്ലെറിഞ്ഞു് കൊല്ലുകയും കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ചുട്ടു് ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്യും.

അദ്വൈതമായ പാതാളമറുതയും (ങ്യാഹ) അഗ്നിവേതാളവും (സ്വാഹ)
കിടിലർ! കിടിലർ! കിടിലർ! (ആഹ)

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 22, 2010 at 5:29 AM  

"പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്ന ദീനദയാലുവായ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു് ദേഹത്തു് മാത്രമല്ല, കണ്ണിലും ഞരമ്പുകളുണ്ടു്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലഡ്‌ പ്രെഷർ കൂടാനും അവന്റെ കണ്ണിലെ ഞരമ്പു് പൊട്ടാനും അവനു് കണ്ണു് കാണാതാവാനും ഇടവരത്തക്ക വിധത്തിൽ അനുസരണക്കേടു് കാണിച്ചു് അവനെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതു്."


"ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) സംരക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു് കാണിച്ച ഒട്ടിപ്പുകളും തട്ടിപ്പുകളും കാപട്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കനുകൂലമായി കണക്കിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."


"സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യജീവിതമായതിനാൽ ക്ഷീണമില്ല വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ല മലമില്ല മൂത്രമില്ല മൂത്രക്കുടുക്കയില്ല ഗ്യാസ്ട്രബിളില്ല രോഗമില്ല പ്രസവമില്ല ഗർഭമില്ല ഗർഭപാത്രമില്ല മരണമില്ല ശവമില്ല ശവമടക്കില്ല. കളിതന്നെ കളി!! സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കഥ അത്രേയുള്ളു. വിശ്വാസികൾക്കു് വിരസത അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം പണ്ടേ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മോണോട്ടോണോസോണോഫോണിയിൽ അവർ അസാധാരണത്വം ഒന്നും കാണുകയില്ല."ഹോ ചിരിച്ചു മണ്ണ് കപ്പി... അല്ല മാഷേ, ഇപ്പോള്‍ ആക്ഷേപഹാസ്യം കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ "വഴി തെറ്റിക്കാനുള്ള " സാത്താന്റെ ടീമില്‍ മെമ്പര്‍ ആയോ? സി പി എം ബ്ലോഗോസ്ഫിയറിലേക്ക് ശുംഭന്മാരെ കടത്തിവിടുന്നു എന്നു പറയുന്നത് പോലെ സാത്താനും തുടങ്ങിയോ ജബ്ബാര്‍, ബാബു മുതലായവരിലൂടെ വിളയാട്ടം?


സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങള്‍ ഇതൊന്നും കണ്ടു ഭയപ്പെടരുത്‌. എന്തെന്നാല്‍ ഭൂമിയില്‍ നിങ്ങള്‍ പരസ്പരം ചുട്ടു തിന്നോളൂ; അന്യനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കോളൂ; എന്ത് തന്തയില്ലായ്മയും കാണിച്ചോളൂ- പക്ഷേ മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദര്‍ശിക്കാനും ചന്ദനം നെറ്റിയില്‍ തൊടാനും അല്ലെങ്കില്‍ ദിവസം 5 നേരം നിസ്കരിക്കാനോ ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുര്‍ബാന കൊള്ളാനോ കുമ്പസരിക്കാനോ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ കരുണനും ജയേച്ചിയുമായ ദൈവം പൊറുത്തു കൊല്ലും. സ്വര്‍ഗരാജ്യം നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാകുന്നു...!!!

suraj::സൂരജ് February 22, 2010 at 6:11 AM  

പാതാള മറുതയ്ക്കുള്ള ആദ്യ സ്തുതി എഴുതി സര്‍വ്വ-ജ്ഞ പീഠം കയറുവാന്‍ അടിയനു വരം തരണം... വേറെവിടെയെങ്കിലും, വിശേഷിച്ച് ഏ.ഡി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യമോ മറ്റോ എഴുതപ്പെട്ട വല്ലതിലും ഈ സ്തുതി കണ്ടാല്‍ അത് അടിയനില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാവാനേ തരമുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്‍ക...

“കുചൌ സദ്യഃസ്വദ്യത്തട ഘടിതകൂര്‍പ്പാസഭിദുരൌ
കഷന്തൌ ദോര്‍മ്മൂലേ കനകകലശാഭൌ
കലയതാ,
തവ ത്രാതും ഭംഗാദലമിതി വലഗ്നം തനുഭുവാ
ത്രിധാ നദ്ധം ദേവി ത്രിവലി ലവലീവല്ലിഭിരിവ”

സമ്പൂര്‍ണ അഡല്‍റ്റ്സ് ഒണ്‍ലി ആയതിനാല്‍ ഇതിന്റെ ഭാവാര്‍ത്ഥം എഴുതാന്‍ നിര്‍വ്വാഹമില്ല... പ്രവാചകശ്രേഷ്ഠര്‍ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

ഹ്യൂമന്‍ ഫീമെയില്‍ അനാട്ടമിയുടെ അപാരമായ സയന്റിഫിക് സാധ്യതകളെ പണ്ടേയ്ക്ക് പണ്ടേ വൈരാഗികളായ പാതാളമറുതമതക്കാര്‍ ധ്യാനത്തിലൂടെ (ധ്യാനത്തിലൂടെ മാത്രം,അല്ലാതെ ഛെ!) ദിവ്യദൃഷ്ടിയില്‍ കണ്ടെഴുതിവച്ചത് അവിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് മാത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

പി.എസ് : പോത്തുകാലപ്പനെ പാതാളമറുതയുടെ അംശാവതാരമായി കണക്കാക്കി പ്രമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് സ്വിസ് അക്കൌണ്ടില്‍ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഏലസ്സിനും യന്ത്രത്തിനുമുള്ളത് വേറേ.

ശ്രീവല്ലഭന്‍. February 22, 2010 at 7:54 AM  

കലാഭവന്‍ മണിയാണോ ഈ മതത്തിന്റെ അംബാസിഡര്‍?

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ February 22, 2010 at 8:01 AM  

കലാഭവന്‍ മണി ഈ മതത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണോ? (ങ്ങ്യാഹ) എങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിമുത്തുകള്‍ ഇപ്പോളെ ക്രോഡീകരിച്ചു തുടങ്ങാം.
ഇതിന്റെ ബാംഗ്ലൂര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ പ്രചാരണം ഞമ്മക്ക് തന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ഗുരോ..
ചിരിച്ചു മരിച്ചു..

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 22, 2010 at 12:35 PM  

സ്വാമി ങ്ങ്യാഹഹയുടെ നിന്തിരുവടികളില്‍ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്‍ക്കായി പ്രവാചകന്‍ ഇറക്കിക്കൊടുത്ത മറ്റൊരു ശ്ലോകം...

ഉത്തമം ദധ്ഗധാത പാദം
മദ്ധ്യം പദം ഝുഛ്ക് ഝുഛ്ക്
കനിഷ്ടം ധുട്ധുടീയ പാദം
സു: ശ്രീ പ്രാണ ഘടകം

അടുത്തിടെ പാതാള മറുതയുടെ ഉപാസകനായ ഏതോ ഒരു ഖാന്‍ ഈ മന്ത്രം അടിച്ചു മാറ്റിയതായി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ കാണുന്നു. അടിച്ചു മാറ്റിയതായാലും പാതാള മറുതയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മറുതകൈവിടില്ല.

നന്ദന February 22, 2010 at 1:34 PM  

പുതിയ പ്രവാചകന്റെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്താണാവോ? ഉത്തരാധുനിക സെമിറ്റിക് മതമോ മറ്റോ?? ഞാനിന്ന് രാവിലേയും ചിന്തിച്ചതേയുള്ളൂ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുത്ത് ഒരു പുതിയ മതത്തിന് സ്കൊപ്പുണ്ടോയെന്ന്, (ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കില്ല, ജനങ്ങൽ പണ്ടത്തെ പോലെ മൂരാച്ചികളല്ല) അപ്പോഴേക്കും ബാബുമാഷ് ഒരു പുതിയ മതവുമായിവന്നിരിക്കുന്നു, “മിറാക്കിൾ“, “മിറാക്കിൾ“, താങ്കളുടെ പുതിയമതത്തെകുറിച്ചുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ 1- താങ്കളുടെ മതത്തിൽ പുനർജന്മ മുണ്ടോ? 2- സ്വർഗ്ഗത്തെകുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, നരഗ മുണ്ടോ. 3- സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇവിടത്തെപോലെ സുഖിപ്പിച്ച് കിടത്തലോ അതോ മറ്റ് വല്ല പണിയും കാണുമോ? 4- നരഗത്തിലിട്ട് കരിക്കുമ്പോൽ ജീവൻ പോവാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ തൊലികൾ വരുമ്പോൽ താങ്കൽ എവിടേയായിരിക്കും (താങ്കളേ പിടിച്ചിടാൻ) 5- ങ്യാഹയേ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണോ അതോ നെറ്റികുത്തിയാൾ മതിയോ? അതോ കിടന്ന് ഉരുളണോ?? എന്തായാലും പ്രണമിച്ചിറ്രിക്കുന്നു.

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 22, 2010 at 7:44 PM  

ങ്ങ്യാഹയോടു ഇത്തരം കുരുട്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളെ നമ്മള്‍ സത്യവിശ്വാസികള്‍ ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു പുറത്താക്കണം. ഹല്ല പിന്നെ..!

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ February 22, 2010 at 7:50 PM  

ഒരു പോത്തുംകാലപ്പവിശ്വാസി ആയിരുന്ന ഞാന്‍ ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ വിളി കേട്ട് വിശ്വാസിയായിത്തീര്‍ന്ന വിവരം ഇവിടെ ഉറക്കെയുറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്‌.

ഏകദൈവം ആയ പാതാളമറുയെ സ്തുതിക്കുവിന്‍ ആഹാ ആഹാ ആഹാ..

ഞാന്‍ ഉറക്കെപ്പറയുകയാണ്‌ നമ്മള്‍ ഇന്നിവിടം വിട്ടും പിരിയും മുന്നേ പരിശുദ്ധദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ അത്ഭുതപ്രവര്ത്തി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്‌.

ഏകദൈവം ആയ പാതാളമറുയെ സ്തുതിക്കുവിന്‍ ആഹാ ആഹാ ആഹാ..

മുന്‍പ് ഞാനൊരു പോത്തുംകാലപ്പവിശ്വാസി ആയിരുന്നു. ഞാന്‍ പോത്തും കാലപ്പനെ നാലു നേരം ഭജിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ മനസ് സംശയങ്ങളാല്‍ കലുഷിതമായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെ എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു.

അങ്ങനെ ഉണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ഏകദൈവമായ പാതളമറുത എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു എന്നെ വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

ഏകദൈവം ആയ പാതാളമറുയെ സ്തുതിക്കുവിന്‍ ആഹാ ആഹാ ആഹാ..

അതിനു ശേഷം പാതാളമറുത ജനങ്ങള്‍ക്കായി നേരിട്ട് സുവിശേഷപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമാറായി..


അതോട് കൂടീ എന്റെ സംശയങ്ങള്‍ എല്ലാം മാറി. ബിംഗ് ബാംഗ് സിദ്ധാന്തത്തെ ഇത്ര സുവ്യക്തമായി മറ്റേത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്‌ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജബ ജബ, കുഹബു കുഹ്ബു അഹോ
ഭും പൊഹ ജപ്പാനിയാ കുഹൂ കൂഹൂ
(ഫാരന്‍‌ഹീറ്റ് 9:11)

ആരംഭത്തില്‍ പാതാളമറുതയെന്ന ഏകദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂമിയും മനുഷ്യന്മാരും മില്‍ക്കിവേയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നവന്‍ ആക്രോശിച്ചു. 'ഭും' എന്ന ശബ്ദത്തോടെ ഒരു വലിയ പൊട്ടീത്തെറിയുണ്ടായി. വലിയ പുകയുണ്ടാവുകയും അതിനുള്ളില്‍ നിന്ന് മില്‍ക്കിവേയും സൂര്യനും ഭൂമിയും സകലജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു

ഇത് തന്നെയല്ലേ ബിംഗ് ബാംഗ്?

ഏകദൈവം ആയ പാതാളമറുയെ സ്തുതിക്കുവിന്‍ ആഹാ ആഹാ ആഹാ..

naamoos February 22, 2010 at 8:12 PM  

സ്നേഹ സലാം, നല്ല നമസ്കാരം.....
അവിവേകം എങ്കില്‍ സഹ്രദയ മനസ്സേ ക്ഷമിക്കൂ...
തിരക്കിന്ന് അവധി നല്‍കുന്ന സമയങ്ങളില്‍ അല്പ നേരം,,,
'നാട്ടെഴുത്ത്' എന്ന സംരഭത്തില്‍ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഔദാര്യ പൂര്‍വ്വം പരിഗണിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷ....
pls join:www.kasave.ning.com

സി.കെ.ബാബു February 22, 2010 at 9:40 PM  

സത്യദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) പുതുമതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതവെളിച്ചം ഏറ്റുവാങ്ങി നവജീവനു് അവകാശികളായിത്തീർന്ന വിശുദ്ധജനമേ, നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ. :)

Baiju Elikkattoor February 23, 2010 at 3:08 AM  

പ്രവാചകനായ മി. ബാബു,


പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) പുതുമതത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ താങ്കളുടെ വരവിനെപ്പറ്റി ബൈബിളിലോ, ഖുറാനിലോ, വേദങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും സൂചന ഉണ്ടോ?

- സാഗര്‍ : Sagar - February 23, 2010 at 3:25 AM  

അല്ലാ.. ഈ മതത്തില്‍ ചേരണമെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ബോഡി പാര്‍ട്സ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? മൂക്കിന്റെ അറ്റമോ , ചെവീടെ സൈഡോ , ഒരു കിഡ്നിയോ മറ്റോ...

-- സാഗര്‍ (പ്ലീഹ)

അരുണ്‍ / Arun February 23, 2010 at 4:12 AM  

അദ്വൈതമായ പാതാളമറുതയും (ങ്യാഹ) അഗ്നിവേതാളവും (സ്വാഹ).

കിടിലർ! കിടിലർ! കിടിലർ! (ആഹ)

പാതാളമറുതയെ ഭജിക്കുന്നവരെ മറുത എല്ലാ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൃഷ്ടാന്തം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാതാളമറുതയുടെ മധ്യപ്രദേശം പോലെ ഏറ്റവും വീതികുറഞ്ഞ നാഷണല്‍ ഹൈവേയുടെ നടുവില്‍ കൂടി ഞാന്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ മറുതയില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ് ബസ്സ് എന്നെ വധിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

ഞാന്‍ ചഞ്ചലചിത്തനാവാതെ പ്രാര്‍ഥിച്ചു

പാതാളമറുതയെന്ന (ങ്യാഹ) ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല.

അഗ്നിവേതാളം (സ്വാഹ) അല്ലാതെ
മറ്റൊരു ദൈവദൂതനില്ല.

എന്തത്ഭുതം !

ആ ബസ്സും ബസ്സില്‍ എന്നെ വധിക്കാന്‍ ആക്രോശിച്ചിരുന്ന 5347 അവിശ്വാസികളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കുഴിച്ച് കുഴല്‍കിണറിലേയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അഗ്നിവേതാളം(സ്വാഹ)വന്ന്
അവരെ മൂടുകയും ചെയ്തു..

എല്ലാം അറിയുന്നവളല്ലോ പാതാളമറുത !

ഒരു ഭക്തനു വേണ്ടി 5347 അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നവളല്ലോ പാതാളമറുത !

ആഹ ആഹ ആഹ

കിടങ്ങൂരാൻ February 23, 2010 at 4:42 AM  

സർവ്വാശക്തനും പരമകരുണാനിധിയുമായ പാതാളമറുതക്കും (ങ്യാഹ), അവന്റെ ദൂതനായ അഗ്നിവേതാളത്തിനും (സ്വാഹ) വേണ്ടി ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിയാനുള്ള കോണ്ട്രാക്റ്റ്‌ എന്നിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.എല്ലാ ഭക്ത ജനങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്‌ പാതാളമറുതയൂടെ(ങ്യാഹ) അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു.
1.എല്ലാ വർഷവും ഒംബമാസം കുംഭതാം തിയതി പാതാളമറുതയുടെ(ങ്യാഹ)ആഘോഷപൂവ്വമായ തിരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നതായിരിക്കും. അന്നേദിവസം നടത്തുന്ന വെടിവഴിപാട്‌, പാതാളമറുതക്ക്‌ (ങ്യാഹ) മാലയിടൽ, മോതിരമിടുവിക്കൽ, എഴുന്നെള്ളിക്കൽ എന്നീ പരിപാടികളിലേക്ക്‌ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉദാരമായി സംഭാവനകൾ നൽകേണ്ടതാകുന്നു. (കള്ളുഷാപ്പ്‌ മൊതലാളി കൊച്ചുവറിയതിൽ നിന്നും കാര്യമായൊരു തുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു). രാത്രി ഭക്തിപൂർവ്വമായ സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാൻസ്‌ (ജില്ലം ജില്ലം ജാനകിയും സംഘവും).സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഭണ്ടാരപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2.ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും സെക്കന്റ്‌ ഷോ കാണുമ്പോഴും പാതാളാമറുതയെ (ങ്യാഹ) മാത്രം ധ്യാനിച്ചുജീവിക്കുന്നവർ വടിയായി സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിയതിന്റെ ടെലിഗ്രാം ഇവിടെ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ലുട്ടാപ്പി(ബുഹഹ) എന്ന പദവി നൽകി ആദരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മേൽപറഞ്ഞവിധം ആഘോഷങ്ങൾ വർഷം തോറും നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. ഭക്തജനങ്ങൾ വീണ്ടും ഉദാരമായി......
3. പരമകരുണാനിധിയുമായ പാതാളമറുതക്കും (ങ്യാഹ), അവന്റെ ദൂതനായ അഗ്നിവേതാളത്തിനും (സ്വാഹ) വേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും ഏജന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രർത്ഥനകൾ, നിവെദ്യങ്ങൾ, നേർച്ചകാഴ്ചകൾ, കുന്തിരിക്കപ്പുക എന്നിവ ഈ ഏജന്റുമാരായിരിക്കും ഡീലു ചെയ്യുന്നത്‌. തിരിച്ച്‌ ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, രോഗശാന്തി, ഭാഗ്യക്കുറി,മതിലുചാട്ടം, അസാധ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കൽ എന്നിവ ഏജന്റുവഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.എല്ലാ ഏജന്റുമാരും അങ്കമാലിയിൽ വാഴുന്ന കോപ്പിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. പാതാളമറുത(ങ്യാഹ) ഒരിക്കലും നേരിട്ട്‌ ഭകതജനങ്ങളുമായി ഇന്റെറാക്ഷൻ നടത്തുന്നതല്ല.അഥവാ മനുഷ്യർ ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) നേരിൽ കണ്ടാൽ അവൻ ആ നിമിഷം ഭസ്മമായി പോകുന്നതായിരിക്കും.
വരുവിൻ ഭക്തജനങ്ങളെ....സനാതന സത്യമായ, സകല ഊഡായിപ്പുകളുടെയും സൃഷ്ടാതാവായ, അന്തവും കുന്തവുമില്ലാത്തവനായ,അനുരാഗവിലോചനനായ,അതിലേറെ മോഹിതനായ ഒരെയൊരു പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ)വണങ്ങുവിൻ...എന്നെന്നെക്കുമായി നിങ്ങൾക്കായി ബുക്ക്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒന്നരയേക്കർ പുരയിടവും പത്തിരുപത്‌ മോഡൽ ഗേൾസിനെയും സ്വന്തമാക്കുവിൻ...

അപ്പൂട്ടന്‍ February 23, 2010 at 6:10 AM  

Let there be Kite എന്ന് ങ്യാഹ പറഞ്ഞദിവസത്തിനുശേഷമാണത്രെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ പട്ടം പറത്താൻ തുടങ്ങിയത്.

ആദിമുതൽ ഒണ്ടായി ലോകാവസാനം (അത് ഭൂമിയുടെ മാത്രം അവസാനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, അല്ലേലും ഭൂമി മാത്രമല്ലെ ലോകം) വരെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ങ്യാഹ. അതിനായി സ്പെഷൽ സീഐഡികളെ ഏർപ്പാടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരേ സീറ്റിലിരുന്ന് എല്ലാം കാണുന്നവനല്ലോ ലവൻ. അത്യാവശ്യം സീറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങിയാൽ ആ സീറ്റ് തരപ്പെടുത്താൻ റെഡിയായി കുറേ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം, ഒടേതമ്പുരാൻ ആണെങ്കിലും. അതിനാൽ സീറ്റ് വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നുമില്ല. പണ്ട് സീറ്റോടുകൂടി വെള്ളത്തിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്താണ് സെറ്റപ്പ് എന്നത് ചോദിക്കരുത്.

ലോകാവസാനം എങ്ങാനും എത്തിപ്പെട്ടാൽ??
ങ്യാഹ എങ്ങോട്ടുപോകുമെന്നോ എന്തുചെയ്യുമെന്നോ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. പുള്ളി മറ്റൊരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചുകളയുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് റമ്മി കളിക്കുമായിരിക്കും. അതേക്കുറിച്ച് എന്തിന് ചിന്തിച്ച് തല കമ്പ്ലീറ്റ് പുണ്ണാക്കണം? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കലാപരിപാടികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്, ചോദിച്ചാൽ നാലഞ്ച് വചനമങ്ങ് കാച്ചിക്കളയും, പപ്പടം കാച്ചുന്നതുപോലെ എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ലേ അത് (വചനത്തിലും കാച്ചിയ പപ്പടത്തിലും ധാരാളം എണ്ണയുള്ളതിനാൽ വഴുതിപ്പോരാനും എളുപ്പം).
ഈ സ്വാഹ, പ്ലീഹ, മോഹ എന്നീ (പ്ര)വാചകരല്ലാതെ ഒറ്റൊരുത്തനേം ഇടനിലക്കാരാക്കാതെ നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ പല മറുതകളും ചാത്തന്മാരുമൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായി മാറിയേക്കും.

ഞാൻ ഓടിയ ഒരു OT
പോത്തുകാലപ്പൻ വിശ്വാസിയായ ഒരുത്തൻ ങ്യാഹവിശ്വാസിയായതായി കണ്ടു. പണ്ടൊക്കെ പോത്തുകാലപ്പനേയായിരുന്നത്രെ ഭജിച്ചിരുന്നത്. ഞാനൊക്കെ പോത്തുകാലപ്പനെ ഭുജിച്ചിട്ടേയുള്ളു, ഇവനാരെടാ? അതൊരു കള്ളദൈവമാണെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസിലാക്കിയല്ലൊ.

SMASH February 23, 2010 at 7:47 AM  

ബ്ബാബുമാഷ്.. ചില സംശയങ്ങള്‍..?


പാതാളത്തിലേക്കു നോക്കി തന്നെ വേണമോ സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ പാടി മറുതയെ ത്ര്‌പ്തിപെടുത്താന്‍?ഡെയ്‌ലി എത്രതവണ സ്തുതിക്കല്‍ വേണമെന്ന് വല്ല കല്പനയും ഉണ്ടോ?സ്വര്‍ഗം ആകാശത്തിലോ അതോ പാതാളത്തിലോ?

മോക്ഷം കിട്ടിയവര്‍ മറുതയുടെ വലതുഭാഗത്തോ അതോ ഇടതുഭാഗത്തോ ഇരിക്കുക?

ഇതില്‍ ധനികന്‌ വല്ല രക്ഷയുമുണ്ടോ?

അതോ രക്ഷ മൊത്തം ദരിദ്രര്‍ക്കും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവര്‍ക്കും മാത്രമോ?


ഭൂമിയില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും പാതാളമറുതയുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടെ തന്നെയാണോ, അതോ സ്ര്‌ഷ്ടിക്കലിന്റെയും രക്ഷിക്കലിന്റെയും ഓര്‍ഡര്‍ മത്രം എടുത്ത് ഭാക്കിയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണോ?

സി.കെ.ബാബു February 23, 2010 at 11:31 AM  

Baiju Elikkattoor,
വത്സാ, എന്റെ വരവിനെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, ചിലവിനെപ്പറ്റിയും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി അവയിലെല്ലാം സൂചനകളുണ്ടു്. :)

സാഗർ,
ദൈവവചനവ്യാഖ്യാതാവായ 'സാഗർ (പ്ലീഹ)' എന്ന ദൈവത്തിൽ പ്രിയനേ! ചില മതങ്ങളിലെ ബോഡി പാർട്ട്‌ കട്ടിംഗിൽ പലപ്പോഴും കത്തി പാളി തലച്ചോറും ആമ്പ്യുട്ടേറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നും അതുവഴി നേടാവുന്ന ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നതാണല്ലോ. ജനിച്ചതിന്റെ നാലാം നാളിൽ നെറുക തുളച്ചു് തലച്ചോറു് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നതു് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണെന്നു് 'നാം' കരുതുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) ഒരു വെളിപാടു് 'നാം' പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെളിപാടിന്റെ 'ബസ്‌' താമസിയാതെ വരും, വരാതിരിക്കില്ല.

P.S: മരുഭൂമിയിൽ ദൈവവചനം ഘോഷിച്ചു് പാപികളെ കുളിപ്പിച്ചു് കിടത്തി ദൈവത്തിനു് പാത നിരപ്പാക്കിയ സ്നാപകയോഹന്നാനേപ്പോലെ നമുക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വചനവ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ളതാണു് (പ്ലീഹ) എന്ന ഡിഗ്രി. :)

അരുൺ,

മറുതസഭയുടെ സീമന്തപുത്രാ! ദൈവശക്തിയുടെ അഗ്നിസാക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അവിശ്വാസിപ്പരിഷകൾ 'ലജ്ഞിച്ചു്' തല തറയിലേക്കു് താഴ്ത്തട്ടെ! :)

കിടങ്ങൂരാൻ,

ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) വിശുദ്ധസഭയ്ക്കു് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നു് 'നാമും' ('പൂജ്യ'കബഹുവചനം!) ചിന്തിച്ചിരുന്നു. വത്സാ! ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിനു് ചങ്കും കരളും തുറന്നു് നന്ദി. പ്രതിഫലമായി ഇതാ വിശുദ്ധസഭയുടെ അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ജനറൽ (മോഹ) പദവിയും 'നാം' ഭരമേൽപിക്കുന്നു. ചക്കരക്കുടത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി ആമോദിക്കുക! :)

അപ്പൂട്ടൻ,

പോത്തുകാലപ്പനിലും നത്തുവീരപ്പനിലും സമാനരായ അപ്പൻ-അമ്മമാരിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിമിഷം കൊണ്ടു് മലം മാറ്റുന്ന, സോറി, മനം മാറ്റുന്ന ഏകസത്യദൈവമാണു് പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) എന്നു് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണു് ദൈവശക്തി!

(ങ്യാഹ), (സ്വാഹ), (ദോഹ), (ആഹ), (പ്ലീഹ), (മോഹ) എന്നീ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഔദ്യോഗികമായി (സ്നേഹ) മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു. അതോ നമ്മുടെ സന്യാസിനികൾക്കായി 'നാം' ('പൂജ്യ'കബഹുവചനം!) നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ പദവികൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ (ക്ഷ), (ഴ), (പൃ), (കൃ) മുതലായ 'ഓം-കാരങ്ങൾ' ഉപയോഗിക്കാം. :)

SMASH,

പ്രാർത്ഥനയും സ്തുതിയും പാതാളത്തിലേക്കേ നോക്കി മാത്രമേ പാടൂ, അഥവാ, പാടാവൂ. ദൈവകൽപനകളിൽ സൂത്രപ്പണി ഒപ്പിക്കരുതു്!

നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗം പാതാളത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നിന്നും ഇടത്തോട്ടു് തിരിഞ്ഞു് വലത്തോട്ടു് കുതിക്കുമ്പോൾ പൊത്തോന്നു് പതിക്കുന്നതും, ഇതുവരെ ഒരു പ്രവാചകനും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു അഗാധഗർത്തത്തിലാണു്.

നമ്മുടെ ദൈവമായ പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) ആരും ദർശനത്തിനില്ലാത്തപ്പോൾ നപുംസകവും, ഭക്തർ എത്തുമ്പോൾ സിൽമാനടിരൂപിയും, ഭക്തകൾ അണയുമ്പോൾ സിൽമാനടൻരൂപിയുമാണു്. അതിനാൽ ജീവനുള്ള നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടത്തോ വലത്തോ അല്ല, മടിയിലാണു് ഭക്തജനത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പോൽ മാലാഖമാർ പാടും: "ചാഞ്ചക്കം മരംകൊത്തി മടിയിന്മേലിരുന്നുണ്ണി ചാഞ്ചാടുണ്ണീ ചാഞ്ചാടു്! ചാഞ്ഞാടുണ്ണീ ചെരിഞ്ഞാടുണ്ണീ, ആടാടുണ്ണീ ആടാടു്"!!

നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ധനികർക്കാണു് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എന്നാൽ, ദരിദ്രരും 'അച്ചടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും' നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. സമയം പോലെ കുഴയുള്ള ഒരു സൂചി വാങ്ങി അതിലൂടെ ഒന്നു് കടക്കുകയേ വേണ്ടൂ. കുഴയുടെ വലിപ്പം പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടേതു് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മതമാണു്. ഒന്നുവച്ചാൽ രണ്ടു്, രണ്ടുവച്ചാൽ നാലു്, ആർക്കും വയ്ക്കാം, എപ്പോഴും വയ്ക്കാം!

സത്യദൈവമായ പാതാളമറുത (ങ്യാഹ) ഭയങ്കര തമാശക്കാരനും ഉഗ്രൻ കൗശലക്കാരനുമാണു്. സൃഷ്ടിയും രക്ഷയും ചിന്തയുമെല്ലാം പുള്ളിക്കാരന്റെ ഓരോരോ കളികളല്ലേ? ലോകത്തിൽ ഭൂകമ്പവും സുനാമിയുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിച്ചുചിരിച്ചു വിണ്ണുകപ്പുന്നതു് കാണേണ്ടതുതന്നെ! മക്കൾ എലിക്കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടു് തട്ടിയും മുട്ടിയും കളിക്കുന്നതു് കണ്ടു് രസിക്കുന്ന തള്ളപ്പൂച്ചയെപ്പോലെ! :)

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 23, 2010 at 11:47 AM  

വിശുദ്ധ ങ്യാഹ പുണ്യാളാ... ആ ഓംകാരങ്ങളില്‍ (ഴ) തന്നു അങ്ങയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യന്‍ ഈ വിശുദ്ധ മത്തായി (ഴഹ) യെ കല്പിത ചര്‍വിത ചിത്ര കുതന്ത്ര മുക്തനാക്കണേ... അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികളായ ചേര, മൂര്‍ഖന്‍, നീര്‍ക്കോലി, എട്ടടി വീരന്‍ മുതലായവയെ നാലുകാലില്‍ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ദൌത്യം ഈ മത്തായി (ഴഹ) ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു...

നമുക്ക് പ്രസാദം ആയി വീഞ്ഞ് കൊടുക്കണോ? Regularly Used Medicine അഥവാ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡില്‍ RUM പോരെ? വിശുദ്ധ വിജയ്‌ (മല്ല്യഹ) അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു... പോരാത്തതിന് പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രസാദവും വിശുദ്ധ പാനപാത്രങ്ങളും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാര്‍ക്കും സൌജന്യം ആയി കൊടുക്കാനും അങ്ങോര്‍ തയ്യാറത്രേ...

-നാലുകാലില്‍ മത്തായി(ഴഹ)

അപ്പൂട്ടന്‍ February 23, 2010 at 11:51 AM  

കൂടുതൽ പദവികൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ (ക്ഷ), (ഴ), (പൃ), (കൃ) മുതലായ 'ഓം-കാരങ്ങൾ' ഉപയോഗിക്കാം. :)

അതു പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം നെഗോഷ്യബിൾ ആവരുതല്ലൊ. മറ്റു ദൈവങ്ങൾ പലരും വിലപേശലിൽ വീണുപോയിട്ടുണ്ട്‌, നൊമ്മടെ ഡിഫറന്റ്‌ ആയ ദൈവമല്ലെ, അപ്പോൾ അങ്ങിനെ ആരും പേശരുത്‌, പേശുന്നവനെ പൂശും (പൂശണം) നൊമ്മടെ ദൈവം. ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതായിരിക്കും, ലോകാവസനാവും വരെ ലോകത്തിലും അതിനപ്പുറം നടക്കുന്ന റമ്മികളിയിലും ഒക്കെ നോൺ-നെഗോഷ്യബിൾ ആക്റ്റ്‌ നടപ്പാക്കും.

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 23, 2010 at 12:07 PM  

അബ്ബൂട്ടാ... അംഗ്ഗ്ഗ്ഗ്ങനെ പറയരുത്... പാഴാള മഴുദ (ങ്യാഹ) നമ്മുടെ കണ്‍കണ്ട ദൈവം ആണ്.. അപ്പോള്‍ മഴുദ തീരുമാനിജ്ജാല്‍ അദ്ദാണ് തീഴുമാനം. ഇത് എന്നാ പറയാനാ, ദൈവത്തെ ഒരു മാതിരി കൊച്ചാക്കുന്ന മറ്റേടത്തെ ഏര്‍പ്പാടുണ്ടല്ലോ.. അതങ്ങ് നാഗമ്പടം സീസര്‍ പള്ളി, ഛെ, ബാറില്‍ പോയി പറഞ്ഞാല്‍ മതി.. ഴഹകാരം ഈ മത്തായി ബുക്ക്‌ ചെയ്തിരിഗ്ഗുന്നു. അബ്ബൂട്ടന്‍ തന്നില്ലേല്‍ മത്തായിക്ക് മൈ...മൈ... അത് വേണ്ട മത്തങ്ങയാ.. പാഴാള മഴുദായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ...

-വി: ശിഷ്യന്‍ നാലുകാലില്‍ മത്തായി(ഴഹ)

ആ റമ്മികളി തുടങ്ങിയോ? മത്തായി ഇല്ലാതെ ഇവിടെന്തു റമ്മും റമ്മിയും...??

സി.കെ.ബാബു February 23, 2010 at 1:02 PM  

ശാശ്വത്‌,

വത്സാ, 'നാലുകാലിൽ മത്തായി' (ഴഹ),

ഞങ്ങൾക്കും 'നാലുകാലിൽ മത്താവണം' എന്നൊരു നിവേദനം ഞാഞ്ഞൂലുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലിസ്റ്റിൽ അവറ്റകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനു് സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്.

കുടിക്കാൻ 100% RUM മതി. കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുതു്. കുടിച്ച ഉടനെ ഭക്തർ തലകുത്തിനിന്നു് ചിരിക്കണം.

ആദ്യം വിശുദ്ധ വിജയിന്റെ (മല്ല്യഹ) പേരിൽ നിലവിലുള്ള CBI അന്വേഷണം എന്താവുമെന്നു് അറിയട്ടെ. ധ്യാനത്തിനിടയിൽ 'നായൻ' താരയ്ക്കു് 'പ്രസാദം' കൊടുത്തിനാ ആ കേസ്‌. അതു് തീരുന്നതിനുമുന്നേ 'പൂജക്കും' കൊടുക്കണമത്രേ പ്രസാദവും പാത്രങ്ങളും! അവൻ ഗുണം പിടിക്കില്ല. :)

അപ്പൂട്ടൻ,
(പൃ)ക്കകളും (കൃ)മികളുമായി നെഗോഷ്യേഷൻ എന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. 'നാം' നൽകുന്നു, അവർ വാങ്ങുന്നു. നോട്ട്‌ ആക്ച്വലി എ നെഗൊഷ്യേഷൻ, ബട്ട്‌ ജസ്റ്റ്‌ എ വൺവേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ ഔർ ബെനിഫിറ്റ്‌.

ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതു് കാണുന്നില്ലേ? ഭക്തന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവസ്ഥ സ്ഫോടകാത്മകമാവും! ദൈവത്തിനു് എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവാത്തതാണു് ഭക്തജനത്തിന്റെ ഭാഗ്യം. അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തരുതു്. നമുക്കു് ആദ്യം വലിയൊരു ഭണ്ഡാരം വേണം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ബുർജ്ജ്‌ ഖലിഫയുടെ ഇരട്ടി ആഴത്തിൽ പാതാളത്തിലേക്കു് ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കും.

കിടങ്ങൂരാൻ February 23, 2010 at 3:04 PM  

ദേവാലയത്തിന്റെ പണിയുടെ കോണ്ട്രാക്റ്റും ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പും എനിക്കാണേ...പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട.

കാവലാന്‍ February 23, 2010 at 3:11 PM  

വിശുദ്ദപുസ്തകങ്ങളി മാത്രമല്ല നാം പഠിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ പോലും ബാബുവിന്റെ നാമം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്."ക്ലാക്ലാ ക്ലീക്ലീ അതാ " എന്ന് ഉമ്മറത്തു നിന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സുരേഷ്(ഠ) ഉദ്ധേശിച്ചത് ഇതിയാനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.എന്തിനേറെ പറയുന്നു എത്തറയെത്തറ മലയാളസിനിമകളിലൂടെ ബാബുമോന്റെ അപദാനങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു!!!

കാവലാന്‍ February 23, 2010 at 3:11 PM  

അത്ഭുതം!!!

ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് അപ്പോള്‍ തന്നെ കമന്റിടാതിരുന്നതിനാലാണെന്നു തോന്നുണു എന്റെ ഗൂഗിള്‍ടോക് സംവിധാനം ഐ.ടി ക്ണാപ്പന്‍ വന്ന് വേരോടെ മാന്തിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടു പോയി!! പാതാളമേ മ്യാപ്പ് (വിത്തൗട്ട് കുന്നങ്കുളം) അടിയന്‍(തണ്ണിയടിയനല്ല) ഇനി ഉടനടി കമന്റിട്ടോളാമേ.

സി.കെ.ബാബു February 23, 2010 at 4:41 PM  

ഭക്തജനമേ! അവിശ്വാസികളേ! കണ്ണുതുറന്നു് കേള്‍ക്കൂ! കാതുതുറന്നു് കാണൂ! വാപൊളിച്ച് അന്തം വിടൂ! ഒറ്റയാനാനയെപ്പോലെ ഏകദൈവമായ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) തിരിച്ചറിയാതെ പിശാശിന്റെ മുതുമുത്തപ്പനായ സാത്താനു് കോഴിവെട്ടും വെള്ളംകുടിയും ബലിയായി അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കിടങ്ങൂരാനും കാവലാനും കുമ്പസാരക്കൂട്ടില്‍ കയറി പശ്ചാത്തപിച്ച് ഏത്തമിട്ടു് പിഴയൊടുക്കി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു് ദൈവമക്കളായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു! അത്ഭുതം, മഹാത്ഭുതം! തൂതക്കുടത്തില്‍ നോഹയുടെ മഹാപ്രളയം കണ്ടു് പൊട്ടിത്തരിച്ചു് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച മനോരമയിലെ ആസ്ഥാനലേഖകന്‍ ഷെവ. കെ. വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ നമുക്കും പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) ചെണ്ടയും തമ്പേറും കൈത്താളവും ബാന്‍ഡ് മേളവും ബ്രേക്ക്ഡാന്‍സുമായി ആര്‍പ്പുവിളികളോടെ സ്തുതിക്കാം. സകല ലോകവുമേ! സമാനതയില്ലാത്ത മറുതസഭ ചാക്കു് തുറന്നുപിടിച്ചു് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു! എന്തിനു് മടി? എന്തിന് പുനരാലോചന? വരൂ, ചാക്കിലേക്കു് ഓടിക്കയറൂ! :)

- സാഗര്‍ : Sagar - February 23, 2010 at 6:14 PM  

ചാക്കിലേക്ക് കയറുന്നതിനു മുമ്പുള്ള തലച്ചോര്‍ കുത്തിയെടുക്കല്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെടൂം...

സാഗര്‍ (പ്ലീഹ)
പോസ്റ്റ് ളാഹ

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ February 24, 2010 at 9:38 AM  

ഈ പാതാള മറുത പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും നാള്‍ കിട്ടാതിരുന്ന കാശ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ വിവരം (കിട്ടാക്കുറ്റി) അത്യാദര പൂര്‍വ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
ആദ്യം ഒരു സംശയത്തോടെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു പൂര്‍ണ വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്നു! മറുത ചേച്ചിക്ക് സ്തുതി.

അപ്പൂട്ടന്‍ February 24, 2010 at 10:42 AM  

ബിജു,
മറുത ചേച്ചിയോ?

ഏതു മതത്തിനും പുരുഷാധിപത്യം വേണം. പുരുഷന്മാരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട്‌, പുരുഷന്മാരാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട്‌, പുരുഷന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട്‌, പുരുഷന്മാരാൽ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട്‌, പുരുഷന്മാരാൽ ......
അങ്ങിനെ വേണം മതങ്ങൾ. അല്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും ഏൽപ്പിച്ചാൽ.........

നമ്മുടെ മതം വ്യത്യസ്തമാവണോ? ന്തേയ്‌?

SMASH February 24, 2010 at 12:22 PM  

അങ്ങനെ ആ സംശയങ്ങളും മാറികിട്ടി...നന്ദി ബാബുമാഷ്

......... :)

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ February 24, 2010 at 12:44 PM  

അപ്പൂട്ടന്,
താങ്കള്‍ക്ക് ങ്ങ്യാഹ മതത്തെപ്പറ്റിയോ അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മറുതയെപ്പറ്റിയൊ ഉള്ള ധാരണക്കുറവാണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സംശയത്തിന് കാരണം. ആദി സ്ഫോടനം മുതല്‍ എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള മറുതയ്ക്ക് എന്തോന്നു ലിംഗം? അല്ല ഈ ലിങ്കമൊക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായത്? മറുതയ്ക്ക് ലിങ്കമോ, ഇടമോ, വലമോ, മുന്‍പോ, പിറകോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് സര്‍വ വ്യാപിയും എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഐ മീന്‍ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഇരുമ്പിലും ഒക്കെ.. കാര്യവും കാരണവും മറുത തന്നെ. ഇത്തരം അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുക. (ഇത്തരം ഒരു സാധനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സില്‍ സങ്കല്‍പ്പിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക അത്തരം ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കായി നരകം കാത്തിരിക്കുന്നു!)
nb : മറുതയ്ക്കു (പ്ലീഹ) മറ്റു ഉപ ദൈവങ്ങളോ അവതാരങ്ങളോ ഇല്ല. പോത്തിന്‍ കാലപ്പന്‍ എന്ന ലോക്കല്‍ ദൈവവുമായി മറുതയെ(സ്വാഹ) സൂരജ് ഉപമിച്ചതായി കണ്ടു. ഇത്തരം ദുഷ്ട ലാക്കോട് കൂടിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളില്‍ മറുത ഭക്തര്‍ വീഴരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

vrajan February 25, 2010 at 8:17 AM  
This comment has been removed by the author.
V.B.Rajan February 25, 2010 at 8:19 AM  

ഉടനെ കുറച്ചു സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ തുടങ്ങി കാശുണ്ടാക്കാന്‍ നോക്കണം. അല്ലാതെ ചുമ്മ പാതാളമറുതയെ (ങ്യാഹ) പൊക്കിക്കൊണ്ടു നടന്നിട്ടു കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറെ പുണ്യാളന്മാരെയും പുണ്യാളത്തികളെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയും ഉടനെ തുടങ്ങണം.

അപ്പൂട്ടന്‍ February 25, 2010 at 10:27 AM  

Slightly serious note, sorry
ബിജു,
ദൈവം എന്നൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ രൂപമെന്ത്‌, ലിംഗമെന്ത്‌ എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലല്ലൊ. Ultimately, ഭൂമിയാണ്‌, അവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്‌ (പുരുഷനാണ്‌ എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിവരും), ഇതെല്ലാം നോക്കിനടത്തുന്നവൻ.

മതനേതാക്കൾക്ക്‌, അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ രൂപപ്പെടുത്തിയവർക്ക്‌ എന്തു അറിയാമോ, അതാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം, അതാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ ലിംഗം, അവർക്കറിയാവുന്നതാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ, അവർക്കറിയാവുന്നതു മാത്രമാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികേന്ദ്രം, അതാണ്‌ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും വെറും ഉണ്ടയാണ്‌.

ദൈവത്തിന്റെ ലിംഗം എന്തായാലും, അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പുരുഷനാണ്‌ ദൈവം. പുരുഷനേ ദൈവമാകാൻ കഴിയൂ. സ്ത്രീകൾ വിളനിലമോ ചതുപ്പുനിലമോ നിലയില്ലാക്കയമോ മാത്രമാണ്‌ ദൈവത്തിന്‌.
പ്രവാചകനും ദൈവദൂതനും ദൈവപുത്രനും അല്ലാതെ പ്രവാചകയേയോ ദൈവദൂതയേയോ ദൈവപുത്രിയേയോ മഷിയിട്ടു നോക്കിയാൽ കാണാനാവുമോ? ദൈവത്തിന്‌ പുത്രനെ അയയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയെ അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചത്‌, അല്ലാതെ ഒരു പുരുഷന്‌ ദേവതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതല്ലല്ലൊ. ഹിന്ദുക്കൾക്കാകട്ടെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം തുടങ്ങിയ പ്രധാന പോർട്ട്ഫോളിയോ മുഴുവൻ പുരുഷൻ ദൈവങ്ങൾ കയ്യടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടുതാനും, അവര്‌ കനിഞ്ഞാലേ ബാക്കി ദൈവങ്ങൾക്ക്‌, ലക്ഷ്മിയായാലും സരസ്വതിയായാലും, രക്ഷയുള്ളു.

അല്ലാ, മറുതപുസ്തകം എവിടെ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ തന്നെ വേണം ട്ടൊ. പറ്റുംച്ചാൽ വള്ളുവനാടൻ തന്നെയായിക്കോട്ടെ, എംടിയും ലോഹിയും ഒക്കെ വന്നതിനുശേഷം അതിനാ നല്ല ഡിമാന്റ്‌.

കിടങ്ങൂരാൻ February 25, 2010 at 3:29 PM  

അപ്പൂട്ടാ..
നിങ്ങളേതു ലോകത്താണപ്പാ ജീവിക്കുന്നത്‌? മറുതപുസ്തകം മലയാളത്തിലോ? വെരി സോറി.മച്ചു പിച്ചു എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്നഗ്ഗു എന്ന ഭാഷയിലാണ്‌ മറുതപുസ്തകം കയറിൽ കെട്ടി മുകളിൽനിന്നും ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.ഇനിയെല്ലാവരും സ്നഗ്ഗു ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു.ആദ്യത്തെ വരി വലത്തുനിന്നു ഇടത്തോട്ടും, അടുത്ത വരി മുകളിൽ നിന്നു താഴേക്കും പിന്നിടുള്ള മൂന്നു വരികൾ പുത്തകം തലതിരിച്ചുപിടിച്ചുമാണ്‌ വായിക്കെണ്ടത്‌.സ്നഗ്ഗു പഠിക്കുകയും സം സാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിലും പാതാളമറുതയുടെ(ങ്യാഹ)അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പതാളമറുത (ങ്യാഹ) കരുണാനിധിയും സ്നഗ്ഗു അറിയുന്നവനുമാണല്ലോ.

മറുതപുസ്തകത്തിന്റെ അദ്യത്തെ അധ്യായം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.നിങ്ങൾക്ക്‌ സ്നഗ്ഗു അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നതാണ്‌ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.

മറുത മതത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇടത്തുകാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിരലിലെ നഖം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടതാകുന്നു."നിങ്ങളുടെ ഇടത്തുകാൽ എന്റെ അടുത്തു കൊണ്ടുവരുവിൻ.നഖം മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ അഗ്നിവേതാളം (സ്വാഹ) കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പതാള മറുത(ങ്യാഹ) മഹത്വപ്പെടുത്തും. തീർച്ചയായും പാതാളമറുത(ങ്യാഹ) കാരുണ്യവാനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണല്ലോ"(സ്നഗ്ഗു:അ1:ഉ:21) അതുമാത്രമല്ല, ഇന്നെക്കു ആയിരത്തഞ്ഞൂറു കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ (മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലിരിപ്പു ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌)ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന 'വളംകടി' എന്ന ഭയാനക രോഗത്തിൽനിന്നും ഈ കാല്‌വിരൽ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും.

എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിന്റെ രണ്ടാം യാമത്തിലും രണ്ടാം മണിക്കൂറിന്റെ ആദ്യ യാമത്തിലും പിന്നെ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെയും, തെക്കോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞുനിന്ന് 'പാതാള മറുത (ങ്യാഹ) അത്യുഗ്രൻ!, ഭയാനകൻ!ഘടോൽക്കജൻ! എന്നിങ്ങനെ നാലുപ്രാവശ്യം വിളിച്ചുകൂവേണ്ടതാകുന്നു. ഷോഡാസർബത്ത്‌ കുടിച്ചിട്ട്‌ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം പാതാളമറുതക്ക്‌ ഗ്യാസ്‌ ഇഷ്ടമല്ല. കാക്കയെ കൊല്ലാനോ കാക്കയിറച്ചി കഴിക്കാനോ പാടില്ല. കാക്ക പാതാളമറുതക്ക്‌ നിന്ദ്യമെത്രേ...തീർച്ചയായും പാതാളമറുത എല്ലാം അറിയുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണല്ലോ (സ്നഗ്ഗു അ:1 ഉ: 33)
(ങ്യാഹ, ങ്യാഹ, ങ്യാഹ.ഇടാൻ മറന്നുപോയിടത്തെല്ലാം കിടക്കട്ടെ)

ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിക്കഴിയുന്ന മുറക്കു അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.. കണികാ പരീക്ഷണം എന്താകുമെന്ന് അറിയട്ടെ.എന്നിട്ടുവേണം ഉല്‌പത്തിയും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും എഴുതി തുടങ്ങാൻ.

പാരസിറ്റമോള്‍ February 26, 2010 at 5:55 AM  

kidangooran ..
hope there will be something about the tsunami and the haiti earthquake in the book

അപ്പൂട്ടന്‍ February 26, 2010 at 7:14 AM  

കിടങ്ങൂരാനേ,
എല്ലാ പ്രവാചകരും അവരവരുടെ സമൂഹത്തിലെ ഭാഷയിലാണ്‌ അവരവരുടെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട്‌ സംസാരിപ്പിച്ചത്‌. ഇവിടെ പ്രവാചകൻ ബാബുമാഷായതിനാൽ മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കും മറുതപുസ്തകം എന്നാണ്‌ ഞാൻ കരുതിയത്‌. ബാബുമാഷിന്‌ സ്നഗു (ഹൊ, വായീക്കൊള്ളുന്ന പേരെങ്കിലും ഇട്ടൂടെ ഭാഷയ്ക്ക്‌) അറിയാം എന്ന് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം ഇതുവരെ ഭൂമി (പ്രപഞ്ചം എന്ന് വിവക്ഷ) ഭരിച്ച എല്ലാ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. ഈ കടപട വിശ്വാസിയോട്‌ പൊറുക്കണേ മറുതേ.

സ്നഗു ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട്‌ ക്ഷ വരപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, ആ ഭാഷയിൽ ക്ഷ ഉണ്ടോ? (വീണ്ടും, ഈ കടപട വിശ്വാസിയോട്‌ പൊറുക്കണേ മറുതേ)

സുനാമിയും ഭൂചലനവും മാത്രമല്ല, 3009-ൽ മനുഷ്യൻ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ മുട്ടയിട്ട്‌ (സോറി, ക്ലോണിങ്ങ്‌ നടത്തി) ആദാമിനേയും ഹവ്വയേയും സൃഷ്ടിക്കും എന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.

സി.കെ.ബാബു February 26, 2010 at 10:43 AM  

പാതാളമറുതയില്‍ (ങ്യാഹ) പ്രിയരേ, ഭക്തരേ, വത്സലരേ, മറുതസഭാംഗങ്ങളേ,

നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന കാന്താരിമുളകിന്‍റേതുപോലുള്ള എരിവിലും, ജീവന്‍മരണസമരത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവം അതീവസന്തുഷ്ടനാണെന്ന വെളിപാട് ഇതാ 'ട്വീറ്റ്' ആയി വന്നിരിക്കുന്നു! നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നാളുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ!

അപ്പൂട്ടാ, കിടങ്ങൂരാന്‍ 'സ്നഗ്ഗു' ഭാഷയില്‍ നമ്മുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റത്തിലും നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഷ 'സ്നഗ്ഗു' ആണെന്നറിയാമല്ലോ. വിശ്വാസിമണ്ടന്‍മാര്‍ അധികം അറിയുന്നതും ആപത്താണ്. നമ്മുടെ ('പൂജ്യ'കബഹുവചനം) മാതൃഭാഷ 'ലഡ്ഡു' ആണെങ്കിലും നാം ശീര്‍ഷാസനത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ 'സ്നഗ്ഗു' ആണ് കൂടുതല്‍ പഥ്യം. നോമ്പുകാലത്ത് ആരും കാണാതെ 'ഗ്നു' വും നാം അകത്താക്കാറുണ്ട്. :)

ഏകതാര February 26, 2010 at 11:37 AM  

ഈ പോസ്റ്റ്‌ PDF ആക്കി 100 പേര്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താല്‍ ലോട്ടറി അടിക്കുക,
1000 പേര്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താല്‍ കല്യാണം നടക്കുക
10000 പേര്‍ക്ക് അയച്ച കൊടുത്താല്‍ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ മക്കള്‍ ഉണ്ടാവുക
എന്നിങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പാതാള മറുത തയാറാണോ?
forward ചെയ്യാതെ ignore ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക എയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുക ബസ് കിട്ടാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

സി.കെ.ബാബു February 26, 2010 at 12:09 PM  

ദൈവത്തില്‍ പ്രിയപ്പെട്ട വത്സലേ, ഏകതാരേ,

പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) അത്ഭുതശേഷിയില്‍ ഇനിയും സംശയമോ?

എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക:

- കോപ്പികളുടെ എണ്ണം നൂറില്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ ലോട്ടറി തലയ്ക്കാവും അടിക്കുന്നത്.

- ആയിരത്തില്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ കല്യാണത്തിന് പകരം നടക്കുന്നത് കല്യാണി ആയിരിക്കും.

- കല്യാണം കഴിക്കാതെ മക്കള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ ഈ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വത്സേ. :)

പോസ്റ്റ് forward ചെയ്യാതെ ignore ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റിയുള്ള വെളിപാട്:

- ജോലി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ജോലി പോകും.

- എയിഡ്സ് ഇല്ലെങ്കില്‍ എയിഡ്സ് കാറ്റിലൂടെയും കടലിലൂടെയും വരും.

- ബസും കിട്ടില്ല, ട്രെയിനും കിട്ടില്ല, ട്വീറ്റും കിട്ടില്ല. ഫെയ്സ് ബുക്കില്‍ നിന്നും എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാവും.

ഇതൊന്നും വെറും പരിഗണനകളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ധമായി അവയില്‍ വിശ്വസിച്ച് ഉടലും ആത്മാവും ഉടനടി രക്ഷപ്പെടുത്തുക! :)

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry February 26, 2010 at 12:47 PM  

കല്യാണം കഴിക്കാതെ മക്കള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ ഈ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വത്സേ....

പാതാളമറുതയുടെ (ങ്യാഹ) അത്ഭുതശേഷിയില്‍ ഇനിയും സംശയമോ....?

ഇല്ല... ഇല്ല... ഇല്ല...

ഏകതാര February 26, 2010 at 1:23 PM  

"ഒരു കന്യാമറുത "ആകാന്‍ വല്ല സ്കോപ്പും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ.

സി.കെ.ബാബു February 26, 2010 at 2:02 PM  

ഏകതാര,
കന്യാമറുതയെപ്പറ്റി ഇതുവരെ ദൈവികമായ വെളിപാടുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും തീരുമാനിച്ചുറച്ചപോലെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പതിനായിരം PDF കോപ്പികള്‍ എണ്ണം തെറ്റാതെ അയച്ച് മുട്ടിപ്പായ പ്രാര്‍ത്ഥനയും വ്രതവുമായി കാത്തിരിക്കുക. കോട്ടൂരാന്‍മാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ വീഴാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ദൈവം കരുണാനിധിയും ജയലളിതയുമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ദൈവം ഒരു മാലാഖയെ അയക്കും, അയക്കാതിരിക്കില്ല. വിശ്വാസമല്ലേ എല്ലാം! :)

bright February 26, 2010 at 2:42 PM  

കന്യാമറുത എന്നു പറയുമ്പോള്‍ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ കന്യാചർമ്മം പിടിപ്പിച്ചവരെ പരിഗണിക്കുമോ?

സി.കെ.ബാബു February 26, 2010 at 2:53 PM  

ബ്രൈറ്റേ, പാതാളമറുതയോട് (ങ്യാഹ) കളിക്കല്ലേ! ഡാര്‍വിനെ മയ്യത്താക്കിയ പാരമ്പര്യമാ മറുതസഭയുടേത്. മറ്റ് പലരേയും അവരുടെ ശവമടക്കിനായി ഞങ്ങള്‍ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! :)

പാരസിറ്റമോള്‍ March 1, 2010 at 10:31 AM  

miracle.. miracle..
today morning, when one poor lady came to pray at agnivetalam church in angamaly she saw tears from kanyamarutha's eyes....
come see and be blessed..
p.s. miracle is only for limited period... till the leak on the wall is sealed only.

Google+ Followers

  © Free Blogger Templates Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP